ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง แผนกพลาธิการ ฯ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สิงหาคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กรกฎาคม 2565

ประกาศผู้ชนะสายพธ.ปี65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มิถุนายน 2565

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ธันวาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตุลาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา เมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมสายท่อทองแดงสำหรับต่อแขวนราวจ่ายออกซิเจนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์ มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา กรกฎาคม 2563

จ้างซ่อม รยบ.ปกติขนาดเล็กเล็ก ทะเบียนจักร 11301 ที่ 9-64 ลง 8 ธ.ค.63

จ้างซ่อมรถพยาบาล ทะเบียนจักร 9696 ที่ 11-64 ลง 8 ธ.ค.63

จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ก.ย.63 ที่ 79-63 ลง 15 ก.ย.63

จ้างปรับปรุงห้องเครื่องแปลงสัญญาณภาพ ที่ 5-64 ลง 30 พ.ย.63

จ้างพัฒนาระบบ HOSxP ปี 64 ที่ 12-64 ลง 22 ธ.ค.63

จ้างพัฒนาระบบจัดแฟ้มผู้ป่วยอิเล็คทรอนิกส์ ที่ 3-64 ลง 15 ต.ค.63

จ้างเหมางานตกแจ่งซุ้มด้านหน้าห้องน้ำชาย-หญิง ที่ 13-64 ลง 23 ธ.ค.63

ซื้อเก้าอี้หุ้มเบาะพนักพิงทรงเอ ที่ 13-64 ลง 4 ธ.ค.63

ซื้อแก๊ส แอล.พี.จี.น้ำหนัก 48 กก. ที่ 6-64 ลง 5 พ.ย.63

ซื้อแก๊ส แอล.พี.จี.น้ำหนัก 48 กก. ที่ 10-64 ลง 25 พ.ย.63

ซื้อแก๊ส แอล.พี.จี.น้ำหนัก 48 กก. ที่ 28-64 ลง 25 ธ.ค.63

ซื้อแก๊ส แอล.พี.จี.น้ำหนัก 48 กก. ที่ 29-64 ลง 6 ม.ค.64

ซื้อแก๊สแอล พี.จี.น้ำหนัก 48 กก. ที่ 36-64 ลง 21 ม.ค.64

ซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 60 ปอนด์ ที่ 32-64 ลง 12 ม.ค.64

ซื้อเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์เวชระเบียน ที่ 20-64 ลง 22 ธ.ค.63

ซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 100 ปอนด์ ที่ 31-64 ลง 12 ม.ค.64

ซื้อตู้เก็บเอกสาร ที่ 35-64 ลง 15 ม.ค.64 ซื้อโทรศัพท์มือถือ ที่ 21-64 ลง 22 ธ.ค.63

ซื้อปั๊มน้ำแบบชักและอุปกรณ์ประกอบ ที่ 33-64 ลง 12 ม.ค.64

ซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเก็บขยะ ที่ 3-64 ลง 16 ต.ค.63

ซื้อวัสดุก่อสร้างโรงเก็บขยะ ที่ 5-64 ลง 16 ต.ค.63

ซื้อวัสดุก่อสร้างลานล้างลานตากถังขยะ ที่ 4-64 ลง 16 ต.ค.63

ซื้อวัสดุทำความสะอาดซักเสื้อผ้าผู้ป่วยเจ็บ ที่ 1-64 ลง 15 ต.ค.63

ซื้อวัสดุทำความสะอาดซักเสื้อผ้าผู้ป่วยเจ็บ ที่ 26-64 ลง 25 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ 7-64 ลง 5 พ.ย.63

ซื้อวัสดุสำนักงาน ที่ 17-64 ลง 8 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 9-64 ลง 23 พ.ย.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 18-64 ลง 87 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 22-64 ลง 22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 23-64 ลง 22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ที่ 34-64 ลง 15 ม.ค.64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ 24-64 ลง 22 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ 2-64 ลง 16 ต.ค.63

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน ที่ 14-64 ลง 4 ธ.ค.63

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน ที่ 30-64 ลง 6 ม.ค.64

ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ที่ 37-64 ลง 21 ม.ค.64

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ที่ 25-634 ลง 24 ธ.ค.63

ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมสแตนเลส ที่ 102-63 ลง 28 ก.พ.63

ซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ ที่ 12-64 ลง 27 พ.ย.63

ซื้ออุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ที่ 15-64 ลง 8 ธ.ค.63

ซื้ออุปการณ์ทำความสะอาด ไตรมาส 1 ที่ 8-64 ลง 5 พ.ย.63